top of page
งานว่าความและระงับข้อพิพาท
 

ทนายความของสำนักงานว่าความให้กับทั้งภาคบุคคลและธุรกิจในคดีทุกประเภท ทุกระดับชั้น และต่อทั้งคณะอนุญาโตตุลาการในประเทศต่าง ๆ และศาลทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร รวมถึง

  • ศาลแพ่ง

  • ศาลอาญา

  • ศาลแรงงาน

  • ศาลภาษีอากร

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

  • ศาลล้มละลาย

  • ศาลปกครอง

  • ศาลคดีผู้บริโภค

  • ศาลอุทธรณ์

  • ศาลฎีกา

สำนักงานเข้าใจว่าลูกความทุกท่านต่างมีเป้าประสงค์เฉพาะในการฟ้องร้องดำเนินคดีของตน และส่วนใหญ่มักจะกังวลเกี่ยวกับการขาดการควบคุมในการดำเนินคดี  ทนายความของสำนักงานจะทำงานใกล้ชิดกับท่านในทุกคดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธในการดำเนินคดีจะเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน และท่านจะเข้าใจถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของกลยุทธ์ดังกล่าว

 

ทนายความของสำนักงานจะพยายามให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอยู่ภายในงบประมาณที่ท่านกำหนด  ในเก​ือบทุกกรณี กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยเตรียมการให้พร้อมสำหรับการสืบพยานอย่างเต็มที่ ในขณะที่รักษาโอกาสในการพูดคุยเพื่อประนีประนอมยอมความ  ซึ่งแนวทางนี้อาจจะนำมาสู้ผลที่น่าพอใจก่อนการสืบพยานได้

ปรึกษาทนาย

ท่านสามารถปรึกษาทนายความของเราได้ โดยการแชทผ่านทางเว็บไซต์นี้ LINE หรือกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มข้างท้ายนี้ หรือส่งอีเมล์ไปยัง consult@epiclegalandtax.com  ทนายความของสำนักงานจะรีบต่อต่อกลับหาท่านทันที

Thanks for submitting!

bottom of page